Program „Dobry Start” to  300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny.

Rodziny otrzymają wsparcie bez względu na dochód.

Od 1 lipca wnioski będzie można składać tylko elektronicznie – przez rządowy portal informacyjno-usługowy Emp@tia (empatia.mpips.gov.pl) i za pośrednictwem banków krajowych.

Natomiast papierowo wnioski będą przyjmowane od 1 sierpnia 2020 r.

Termin składania wniosków zarówno w formie elektronicznej, jak i papierowej upływa 30 listopada.          

Na ich rozpatrzenie gminy mają dwa miesiące.

Zasady i warunki przyznawania rządowego programu DOBRY START:

Pieniądze otrzymają wszyscy uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych do ukończenia 20 lat. Świadczenie to przysługuje też uczniom niepełnosprawnym, do ukończenia przez nich 24. roku życia. Z wyprawki będą mogli skorzystać również uczniowie, którzy ukończyli odpowiednio 20. i 24. lata pod warunkiem, że w tym samym roku kalendarzowym rozpoczną rok szkolny.

Ważne!

·         Świadczenie dobry start przysługuje  dzieciom uczącym się w szkole  (a szkoła  w rozumieniu przepisów rozporządzenia  oznacza szkołę podstawową, szkołę ponadpodstawową, szkolę policealną, szkołę dla dorosłych, szkołę artystyczną, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy.

·         Program nie obejmuje dzieci realizujących przygotowanie przedszkolne ani w przedszkolu, ani w tzw. „zerówce” prowadzonej w szkole. Nie obejmuje także studentów

·         Świadczenie dobry start nie podlega unijnej koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Oznacza to, że gmina ustala prawo do  świadczenia dobry start samodzielnie i nie przekazuje wniosku  do wojewody, nawet jeśli jeden z rodziców dziecka przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej – w państwie Unii Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Szwajcarii.