PROWADZONE REJESTRY, EWIDENCJE I ARCHIWA

 

 

REJESTRY

O     Rejestr uchwał Rady Gminy

O     Rejestr wniosków i interpelacji radnych

O     Rejestr zarządzeń wójta

O     Rejestr zarządzeń kierownika urzędu

O     Rejestr upoważnień osób do działania w imieniu Wójta jako organu gminy

O     Rejestr wydanych pełnomocnictw i upoważnień

O     Rejestr skarg i wniosków

O     Rejestr pism przychodzących

O     Rejestr wydawanych zaświadczeń

O     Rejestr wyborców

O     Rejestr zamówień publicznych

O     Rejestr wymiaru podatku

O     Rejestr wystawionych faktur VAT

O     Rejestr wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

O     Rejestr wydanych legitymacji służbowych

O     Rejestr osób podlegających kwalifikacji wojskowej

O     Rejestr jednostek organizacyjnych

O     Rejestr jednostek pomocniczych

O   Rejejestr instytucji kultury

O     Rejestr wypadków przy pracy

O     Rejestr materiałów przeznaczonych do publikacji w Biuletynie Informacji   Publicznej

O     Rejestr ogłoszeń i informacji wywieszonych na tablicy ogłoszeń 

 

 

EWIDENCJE

O     Ewidencja akt osobowych

O     Ewidencja osób dopuszczonych do informacji niejawnych

O     Ewidencja delegacji służbowych

O     Ewidencja wyjść służbowych

O     Wykaz wydanych dowodów osobistych

O     Ewidencja nieruchomości

O     Ewidencja wydanych i anulowanych decyzji na świadczenia osobiste i rzeczowe

O     Ewidencja wydanych kart drogowych na pojazdy pożarnicze i motopompy

O     Ewidencja wydanych kart drogowych na autobus szkolny

O     Ewidencja dróg gminnych

O     Ewidencja budynków komunalnych i lokali komunalnych

O     Ewidencja odbiorców wody

O     Ewidencja zwolnień lekarskich

O     Książka kontroli 

 

ARCHIWA

1. Archiwum zakładowe.

 

Ochrona Danych Osobowych

 

Jawny Rejestr Zbiorów Danych Osobowych dostępny jest do wglądu w Urzędzie Gminy Rychtal, pokój Nr 2 w godzinach pracy urzędu tj. pn-pt 7:30 - 15:30.

 

 

Sporządziła:

Elżbieta Łubieńska-Kopeć