O stypendia szkolne ubiegać się mogą uczniowie zamieszkali na terenie gminy Rychtal znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie.

Uwaga: stypendium nie przysługuje uczniom klas „0”.

Rodziną w rozumieniu art. 6 pkt 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1507) są osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

Stypendium szkolne przyznawane jest na podstawie dochodu rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2019, poz. 1507), tj.  528,00 zł netto.

Do wniosku należy załączyć zaświadczenia potwierdzające sumę miesięcznych dochodów netto uzyskiwanych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku (sierpień 2015 r.), wszystkich osób w rodzinie, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania.

Pomoc materialna o charakterze socjalnym jest udzielana na cele edukacyjne. Wnioskodawca jest zobowiązany do przedłożenia rachunków potwierdzających celowość wydatków.

Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Rychtal od 01 września 2020 r. do 15 września 2020 r.

 

Wydatki kwalifikowane do stypendium szkolnego:

1.     Podręczniki, zeszyty

2.     Słowniki, encyklopedie, atlasy, tablice matematyczne, lektury szkolne

3.     Tornister/ plecak szkolny

4.     Obuwie sportowe na w-f, strój sportowy na w-f

5.     Przybory do nauki zawodu

6.     Piórnik, artykuły szkolne (np. bloki, flamastry, kredki, pędzle, farby, klej, papier kolorowy, ołówki, długopisy, pióra, gumki, temperówki, kalkulatory, brystole, papier kancelaryjny, nożyczki, papier milimetrowy, korektory, przybory geometryczne, plastelina, modelika itp.)

7.     Okulary korekcyjne

8.     Tusze i tonery do drukarek, pokrycie kosztów abonamentu internetowego

9.     Komputer, oprogramowanie, części do komputera, peryferia komputerowe

10.   Biurko, krzesło do biurka, lampa biurowa

 

Faktury, bądź rachunki, muszą być imienne na rodzica lub pełnoletniego ucznia. Istotne jest także by np. plecak, buty itp. miały adnotację „szkolne” lub „sportowe”.

 

W roku szkolnym 2020/2021 obowiązują faktury:

1.     za zakup podręczników – od czerwca 2020 r.

2.     pozostałe materiały szkolne – od sierpnia 2020 r.

3.     Internet – od września 2020 r. do czerwca 2021r.