Ludność

Według danych z 30 czerwca 2004, gminę zamieszkiwało 4 080 osób.

Struktura powierzchni

Według danych z roku 2002, gmina Rychtal ma obszar 96,75 km2, w tym:

  • użytki rolne: 60%
  • użytki leśne: 35%

Gmina stanowi 15,9% powierzchni powiatu.

Demografia

Dane z 30 czerwca 2004:

 

Opis

Ogółem

Kobiety

Mężczyźni

jednostka

osób

%

osób

%

osób

%

populacja

4 080

100

2 036

49,9

2 044

50,1

gęstość zaludnienia
(mieszk./km2)

42,2

21

21,1

Według danych z roku 2002, średni dochód na mieszkańca wynosił 1 397,16 zł.

Infrastruktura techniczna

         Gmina Rychtal jest w całości zwodociągowana, posiada 61 kilometrów dróg, w tym o nawierzchni twardej - 29 kilometrów, o nawierzchni ulepszonej - 10 kilometrów. Gęstość dróg gminnych wynosi 63km/2 – 100 km/2. Gmina jest stelefonizowana w stopniu zaspakajającym potrzeby społeczność i lokalnej. Wskaźnik telefonizacji wynosi 175.1/1000 mieszkańców. Gmina jest zelektryfikowana w 100%. Na terenie gminy funkcjonuje mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków, zmodernizowana w 2006r., o zdolności oczyszczenia 455 m3/dobę, oraz sieć sanitarna o długość czynnej  14,6 km.

Oświata i Służba Zdrowia

Na terenie gminy są trzy szkoły podstawowe - w Rychtalu, Wielkim Buczku i Drożkach, jedno publiczne gimnazjum w Rychtalu, dwa przedszkola w Rychtalu i Drożkach oraz oddział przedszkolny w Wielkim Buczku. Służba zdrowia: w Gminie Rychtal funkcjonuje niepubliczny zakład podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej z placówką filialną w Wielkim Buczku.