WYKAZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH, I PODMIOTÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 ROK  O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (TEKST JEDNOLITY: DZ. U. Z 2016 R., POZ. 1817)

MAJĄCYCH SIEDZIBĘ NA TERENIE GMINY RYCHTAL

 

Lp.

Nazwa organizacji

Siedziba organizacji

OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

1.

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W WIELKIM BUCZKU

WIELKI BUCZEK 4

63-630 RYCHTAL

2.

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W PROSZOWIE

PROSZÓW

63-630 RYCHTAL

3.

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W RYCHTALU

UL. OGRODOWA 14A

63-630 RYCHTAL

4.

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W DROŻKACH

DROŻKI 10 A

63-630 RYCHTAL

5.

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W KRZYŻOWNIKACH

KRZYŻOWNIKI 39a

63-630 RYCHTAL

KLUBY SPORTOWE

1.

LUDOWY ZESPÓŁ SPORTOWY „POGOŃ” - DROŻKI

DROŻKI

63-630 RYCHTAL

2.

GMINNY KLUB SPORTOWY RYCHTAL

ul. Ogrodowa 7

63-630 RYCHTAL

STOWARZYSZENIA REJESTROWE

1.

LOKALNE STOWARZYSZENIE NA RZECZ INTEGRACJI

DZIECI I MŁODZIEŻY Z RODZINĄ I SPOŁECZNOŚCIĄ LOKALNĄ

„NIEŚĆ RADOŚĆ”

ul. Ogrodowa 12

63-630 RYCHTAL

2.

STOWARZYSZENIE DLA ROZWOJU GMINY RYCHTAL

ul. Ogrodowa 12

63-630 RYCHTAL

3.

STOWARZYSZENIE KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH

W WIELKIM BUCZKU

WIELKI BUCZEK 16

63-630 RYCHTAL

4.

STOWARZYSZENIE KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH

W DROŻKACH

DROŻKI 18A

63-630 RYCHTAL

5.

STOWARZYSZENIE KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH

W PROSZOWIE

PROSZÓW 9

63-630 RYCHTAL

STOWARZYSZENIA ZWYKŁE

1.

STOWARZYSZENIE SPOŁECZNO-EKOLOGICZNE NASZA PRZYSZŁOŚĆ

ul. Kwiatowa 14

63-630 RYCHTAL